Giấy phép hành nghề Thái Lan

6MD 1st 2nd

 

3rd

 

4th

 

5th

 

6th

 

Sau khi tốt nghiệp
Làm việc tại Thái Lan Thai Step 1 Thai Step 2 Giấy phép hành nghề Ba Lan, Step 3 Làm việc tại Thái Lan
4MD 1st

 

2nd

 

3rd

 

4th

 

 

 • Thai ML step 1 + Thai ML step 2 – (Không giấy phép hành nghề Ba Lan) + 1 năm thực tập tại các bệnh viện có thể tham gia Thai ML step 3
 • Thai ML step1 + Thai ML step 2 + Giấy phép hành nghề Ba Lan có thể tham gia Thai ML step 3

 

Kiểm tra cấp phép (Licensing Examination):

 

Phần 1: Y tế Khoa học cơ bản

 

Phần 2: Khoa học lâm sàng

 

Phần 3: MEQ (Câu hỏi tiểu luận) / kiểm tra dựa trên tình huống OSCE (Objective Structure Clinical Examination)

 

Chú ý: Việc kiểm tra sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh cho phần 1 và phần 2 vào năm 2015. Tuy nhiên, các ứng viên yêu cầu phải có hiểu biết ngôn ngữ Thái cho mỗi quá trình đăng ký.

 

Yêu cầu đối với từng phần (Requirement for each part):

 

Phần 1 – ứng viên phải có chứng nhận từ các trường y rằng đã hoàn thành tất cả các môn học lien quan đến khoa học tiền lâm sàng, dựa trên giáo trình giảng dạy không ít hơn 2 học kỳ.

 

Phần 2 – ứng viên phải có chứng nhận từ các trường y rằng đã hoàn thành tất cả các môn học lien quan đến khoa học lâm sàng, dựa trên giáo trình giảng dạy không ít hơn 2 học kỳ.

 

Phần 3 – hoàn thành kỳ thi phần 1 và phần 2 với thời hạn của từng phần không quá 7 năm.

 

– Ứng viên tốt nghiệp nước ngoài phải có giấy phép hành nghề y quốc tế được công nhận bởi Hội đồng Y khoa của Thái Lan.

 

Thành viên của Hội đồng Y tế Thái Lan (Member of the Medical Council of Thailand):

 

 • Không dưới 20 tuổi.
 • Có được bằng chứng nhận Y khoa từ các trường y tế được công nhận bởi Hội đồng Y khoa của Thái Lan.
 • Phải là người ứng xử tốt vì theo ý kiến của Ủy ban, người ứng xử xấu sẽ mang lại sự ô nhục cho nghề nghiệp.
 • Phải là người có nhân thân tốt vì theo ý kiến của Ủy ban, người phạm tội hoặc đã từng bị kết án sẽ đem lại hình ảnh xấu cho nghề nghiệp.
 • Không phải là người có rối loạn tâm thần hoặc mang bệnh theo quy định Hội đồng Y khoa của Thái Lan.

 

Phí thành viên là 4.000 baht Thái.

 

Bằng Y khoa được công nhận (Recognition Medical Degree):

 

 • Nếu trường Y khoa theo học chưa được công nhận bởi Hội đồng Y tế Thái Lan, dựa trên danh sách liệt kê trên trang web thì người nộp đơn gửi đơn yêu cầu lên Ban Thư ký Văn phòng Hội đồng y tế. (Xem danh sách ở www.tmc.or.th)
 • Văn phòng Ban Thư ký sẽ gửi một lá thư trong vòng một tuần sau khi nhận được yêu cầu đến Hiệu trưởng của trường Y khoa để điền thông tin chi tiết của chương trình giảng dạy trong tờ Information Sheet of Foreign Medical School nhằm xét duyệt sau khi gửi lại cho văn phòng Ban Thư ký. Bên trong bao gồm chữ ký và logo của trường Y khoa ở mỗi trang tài liệu (quá trình này sẽ không cho phép thực hiện bởi sinh viên)
 • Các Tiểu ban trong hôi đồng Y khoa sẽ phân tích và xem xét tiêu chuẩn, cũng như chương trình giảng dạy và đưa ra đề nghị của mình đến Ban điều hành. Các kết luận sẽ được chấp thuận hoặc không chấp thuận.
 • Phí xem xét là 10.100 baht Thái mỗi người. Lệ phí có thể được hoàn trả trong một số trường hợp đặc biệt. Hội đồng Y khoa của Thái Lan có thẩm quyền không hoàn trả lại phí xem xét.
 • Hội đồng Y tế Thái Lan có quyền xem xét lại và từ chối chấp thuận việc công nhận bất cứ lúc nào.
 • Thời gian của quá trình 2 và 3 là không ít hơn 3 tháng, phụ thuộc vào sự hợp tác của các Trưởng khoa của trường Y. Các Tiểu trong hội đồng Y khoa thường tổ chức cuộc họp một lần trong mỗi 3 tháng.