Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

Can foreigners allowed to attend the Poland medicine license examination?

ข้อดีของใบประกอบวิชาชีพโปแลนด์

  • อนุญาตให้ชาวต่างชาติสอบได้ ซึ่งมีบางประเทศที่ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสอบเช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย
  • ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบางประเทศจะใช้ภาษาของตัวเองสอบ เช่นประเทศจีน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อนักเรียนต่างชาติ
  • ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพของโปแลนด์วัดความรู้ชั้นคลินิก ข้อสอบเป็นตัวเลือก 200ข้อ ไม่มีสอบปากเปล่า ซึ่งบางประเทศจะต้องสอบปากเปล่าด้วย ซึ่งจะค่อนข้างยากมาก
  • สามารถสอบได้ระหว่างเรียนชั้นปีสุดท้ายไม่มีฝึกงานก่อนสอบ

   แพทย์ 4 ปี   สอบชั้นปีที่4

   แพทย์ 6 ปี   สอบชั้นปีที่6

  • หากสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพของโปแลนด์ฉบับสมบูรณ์สามารถยกเว้นการ Intern 1 ปีของประเทศไทย
  • ใบประกอบวิชาชีพโปแลนด์สามารถใช้ในยุโรป

 

  • นี่จึงเป็นเหตุผลที่ชาวอเมริกา และแคนาดามาเรียนแพทย์ที่โปแลนด์ค่อนข้างเยอะ เด็กในโครงการของลินส์บางคนเมื่อจบและสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านแล้วก็ประกอบอาชีพในประเทศโปแลนด์
Call Now Button