Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

Success story N’Wow 4MD 2014

นักเรียนในโครงการของบริษัทมีนักเรียนที่เป็นพี่น้องไปเรียนด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือครอบครัวน้องวาว วินโดว วิน ปัจจุบันศึกษาหลักสูตรแพทย์ที่ Medical University of Lublin เนื่องด้วยโตมาในครอบครัวที่มีธุกิจเกี่ยวกับคลินิ ด้าน

ความงาม จึงเป็นแรงผลักดันให้น้องๆทั้ง 3 คน อยากเรียนแพทย์เพื่อสืบต่อกิจการของครอบครัว เริ่มต้นที่น้องวาว เรียนหลักสูตรแพทย์ 4 ปี ไปพรีคอร์สที่โปแลนด์ 3 เดือน ตั้งแต่ปี 2013 ต่อมาด้วยน้องวินโดว เนื่องจากไม่ได้จ

ปริญญาตรีในสายสุขภาพ แต่น้องมีความมุ่งมั่นมาก ทางบริษัทจึงได้เตรียมคอร์สให้เรียนวิทยาศาสตร์ที่ฟิลิปปินส์ ด้วยความขยันและมุ่งมั่นทำให้น้องสามารถสอบผ่านโดยไม่ต้องผ่านการพรีคอร์สอี กครั้งที่โปแลนด์ ปัจจุบันทั้

น้องวาวและน้องวินโดวศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรแพทย์ 4 ปี และมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม สำหรับน้องวิว ซึ่งตอนที่มาสมัครอายุเพียง 16 ปี และอยากจะเข้าเรียนพร้อมพี่ๆ จึงสอบเทียบวุฒิ IGCSE น้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี

มาก ส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์ต้องเรียนเพิ่มเพื่อเสริมความรู้และความมั่นใจ บวกกับน้องค่อนข้างเด็กทางบริษัทจึงแนะนำให้เข้าเรียนพรีคอร์สที่มหาวิทยาลัยก่ อนล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อปรับพี้นฐานความรู้และการใช้ชีวิตในยุโรป ปัจุ

บันน้องวิวศึกษาอยู่ชั้นปีที่2 ในหลักสูตรแพทย์ 6 ปี จะเห็นได้ว่าเงื่อนไขทางด้านอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคขอแค่มีความมุ่งมั้น ทำให้พี่น้องทั้ง 3 คนเข้าเรียนในปีการศึกษาเดียวกันได้ และช่วยเหลือกันเรียนเป็นอย่างดี ทำให้มีคะแน อยู่ลำดับต้นๆของชั้นเรียน

Call Now Button