02-2585619

LINE: @linsmedical

คอร์สเรียน NMAT ที่ฟิลิปปินส์

ข้อสอบเข้าแพทย์ที่ฟิลิปปินส์ หรือ NMAT คืออะไร

ข้อสอบ  National Medical Admission Test หรือที่อย่างย่อว่า NMAT (เอ็น-แม็ท) เป็นข้อสอบมาตรฐานสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนแพทย์ในฟิลิปปินส์ ซึ่งข้อสอบนี้จะจัดสอบ 2 ครั้งต่อปี นักศึกษาต่างชาติทุกคน รวมถึงนักศึกษาฟิลิปปินส์เองจะต้องสอบข้อสอบเดียวกันนี้ มีเป้าหมายของข้อสอบเพื่อวัดระดับความรู้เชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ ทั้งนี้ CEM เองยังเป็นองค์กรที่มุ่งหวังที่จะสร้างข้อสอบที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพจริง จึงมีการพัฒนาปรับปรุงข้อสอบ NMAT อยู่เสมอ

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ : การสอบ NMAT ข้อสอบเข้าแพทย์ฟิลิปปินส์


คอร์ส NMAT Review เรียนอะไร

คอร์สนี้จะแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน

ในพาร์ทที่ 1 แบบทดสอบด้านการใช้เหตุผลและจิตใจ

  1. ทดสอบการอ่านภาษาอังกฤษ (Verbal) จะมีบทความด้านการแพทย์ บทความหนังสือชื่อดัง หรือบทความด้านปรัชญา โดยจะวัดทักษะการอุปมา (word analogies) การสรุปความเข้าใจ (inferential reasoning)
  2. การให้เหตุผลอุปนัย (Inductive reasoning) เป็นการวัดความรู้ด้านการใช้หตุผลอุปนัย การหาข้อสรุปจากข้อความที่ละไว้ เป็นต้น
  3. ความรู้เชิงปริมาณ (Quantitative) วัดความรู้การใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์มาตีความข้อมูล ความถึงการคำนวณตัวเลขต่าง ๆ
  4. ความฉลาดด้านความเข้าใจ (Perceptual Acuity) จะเป็นการสอบดูรูปภาพต่าง ๆ เช่นภาพสะท้อนกระจก หรือให้หารูปภาพในลำดับถัดไป รวมถึงการหาความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

ในพาร์ทที่ 2 ทดความรู้ด้านวิชาการ และวิทยาศาสตร์

1. ชีววิทยา ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียนเช่น

  • Unity and Diversity of Life
  • Cell and Cellular Processes
  • Plants and Animals Development
  • Life Processes: Regulation and Homeostasis
  • Organisms and their Environments

2. ฟิสิกส์ ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียนเช่น

  • Mechanics
  • Thermodynamics
  • Vibrations, Waves and Optics
  • Electricity and Magnetism
  • Modern Physics

3. เคมี ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียนเช่น

  • General Chemistry
  • Analytical Chemistry
  • Organic Chemistry
  • Biochemistry

4. สังคมศาสตร์ ตัวอย่างเนื้อหาที่เรียนเช่น

  • Sociology and Anthropology
  • Psychology

ในพาร์ทที่ 3 คำศัพท์ทางการแพทย์ (Medical Terminologies)

เพื่อให้ผู้เข้าเรียนเข้าใจเกี่ยวกับคำศัพท์ต่าง ๆ ที่อาจเจอในข้อสอบได้ เราจึงเพิ่มคลาสภาษาอังกฤษที่เน้นเรียนในส่วนของคำศัพท์ทางการแพทย์เข้ามาอีกด้วย

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


รายละเอียดเกี่ยวกับคอร์สเรียน NMAT Review

 • เป็นคอร์สเรียนยาวกว่า 300 ชั่วโมง ซึ่งจะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งสิ้น 2 เดือน
 • มีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ (Diagnostic Test) ก่อนเริ่มเรียน
 • มีการทดสอบเสมือนจริง (Simulated Exams) 3 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบมากที่สุด

เรียนติว NMAT Review กับ Lin’s ดีอย่างไร

1. เนื้อหาการเรียนเข้มข้น

เนื่องจากปัจจุบันผลสอบ NMAT เป็นปัจจัยที่สำคัญมากต่อการเข้าเรียนในคณะแพทยศาสตร์ของประเทศฟิลิปปินส์ สถาบัน Elite จึงพัฒนาหลักสูตรให้มีความเข้มข้น ตรงจุดมากขึ้น โดยสามารถเน้นทั้งการเรียนแบบกลุ่มและการเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ผู้เรียนสอบผ่านได้ทุกคน เนื้อจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อรูปแบบข้อสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละรอบ

2. หนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนที่ช่วยผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

เมื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ครอบคลุมทุกเนื้อหาการสอบแล้ว ยังมีหนังสือการเรียนที่ครบครัน ผ่านการตรวจสอบมาจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน ทำให้มีสื่อการเรียนที่ถูกต้องและใหม่ที่สุดสำหรับผู้เรียน

3. ครูทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน NMAT

ไม่เพียงแต่ในส่วนของเนื้อหาและอุปกรณ์การสอนเท่านั้น แต่เราได้จัดเตรียมครูผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอน NMAT ในทุก ๆ วิชา ซึ่งอาจารย์ผู้สอนแต่ท่านต่างก็มีประสบการณ์การสอนและเทคนิคในการสอนมาอย่างยาวนาน ทำให้นักเรียนจะได้รับความรู้ที่อัดแน่น พร้อมเทคนิกการทำข้อสอบเน้น ๆ

4. มีแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและก่อนสอบจริง

ก่อนการเข้าเรียนนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ (Diagnostic Test) เพื่อให้ทราบก่อนว่านักเรียนมีความรู้อยู่ในระดับใดและเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือให้แก่นักเรียนว่าต้องเพิ่มเติมหรือเน้นในรายวิชาใด หลังจากเรียนไปเรียนแล้วก่อนการสอบจริง จะได้รับการทดสอบเสมือนจริง (Simulated Exams) เพื่อให้นักเรียนสามารถเตรียมความพร้อมได้มากที่สุด นอกจากนี้ในระหว่างการเรียนก็จะมีการประเมินความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทดสอบความก้าวหน้าของนักเรียน

5. เรียนที่ฟิลิปปินส์ เพื่อให้เคยชินบรรยากาศของประเทศก่อนการเรียนแพทย์

การติวเข้มข้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ช่วงสร้างกำลังใจ และสร้างความคุ้นชินให้กับผู้เรียนทั้งเรื่องอาหารการกิน การเดินทางและความเป็นอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์

6. ราคาเรียนรวมค่าที่พัก 2 เดือนแล้ว

 

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


คอร์สนี้เหมาะกับใคร

 1. ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีแล้ว มีความสนใจการเรียนหลักสูตรแพทย์ 4 ปีที่ประเทศฟิลิปปินส์
 2. ผู้ที่มีความต้องการสอบ NMAT ให้ผ่านเกิน 40% ตั้งแต่ครั้งแรกที่สอบ
 3. ผู้ที่มีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ แม้จะไม่ได้มีพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาก่อน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร​

 1. ปรึกษาและสอบถามรายละเอียดคอร์สเรียนกับ Lin’s Thailand
 2. ชำระค่าเรียนและเตรียมเอกสารสำหรับเดินทาง

เกี่ยวกับ Elite Institute

Elite Institute เป็นสถาบันการศึกษาภายใต้ Lin’s International Education Management Group ซึ่งให้บริการหลากหลายด้าน ทั้งคอร์สเรียนภาษา คอร์สเรียนวิทยาศาสตร์และคอร์สเรียนอื่น ๆ ให้บริการทั้งนักเรียนฟิลิปปินส์และนักเรียนจากต่างประเทศที่สนใจเรียนหลักสูตรต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อการสอนมากมายเพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนเรียนจนสามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้ (“think in English”) และประสบความสำเร็จจากคอร์สต่าง ๆ ที่ลงเรียน


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย