Call Us 02-645-4084-5

LINE: @linsmedical

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์โปแลนด์

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะประกอบอาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายของโปแลนด์ ซึ่งอย่างแรกจะต้องเป็นผู้ที่เรียนจบปริญญาทางด้านแพทยศาสตร์หรือทันตแพทยศาสตร์แล้ว และได้รับวุฒิ Lekarz (MD) หรือ Lekarz Dentysta (DMD, DDS) จากนั้นจะต้องทำตามขั้นตอนดังนี้

1. สอบวัดความรู้ด้านการแพทย์และทันตแพทย์ Medical/ Dental Final Examination  (LEK/LDEK) ซึ่งจัดสอบโดย the Medical Examination Centre in Łódź (http://www.cem.edu.pl/)

2. ฝึกงาน internship ในโรงพยาบาล 13 เดือนสำหรับแพทย์ และ 12 เดือนสำหรับทันตแพทย์ ซึ่งการฝึกในที่นี้จะใช้ภาษาโปลิชในการทำงาน 100 เปอร์เซ็น ผู้ที่มีความประสงค์จะทำงานในโรงพยาบาลที่โปแลนด์ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องสอบวัดความรู้ภาษาโปลิชให้ได้ระดับ C1 หรือระดับใกล้เคียงเจ้าของภาษา

* ทั้งนี้การเรียนแพทย์ที่ประเทศโปแลนด์นั้นไม่ได้บังคับให้ผู้เรียนทุกคนต้องสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์โปแลนด์ ผู้เรียนเมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งสามารถนำไปสอบใบประวิชาชีพของประเทศอื่น ๆ ได้

** กฎนี้สามารถใช้กับประเทศโปแลนด์เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับประเทศอื่นในยุโรปได้ เนื่องจากต้องมีการสอบภาษาประเทศนั้น ๆ ใหม่

For more information, please see Directive 2005/36/EC.

 

The Right to practice Medicine/ Dentistry