02-2585619

LINE: @linsmedical

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทย (NLE)

The National Licensing Examination of Thailand

สำหรับผู้ต้องการประกอบวิชาชีพแพทย์ในประเทศไทยนั้น จะต้องสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์เพื่อประเมินว่าคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นแพทย์หรือไม่ ข้อสอบนี้จัดสอบโดย ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) The National Licensing Examination of Thailand (NLE) จึงมักได้ยินคนพูดว่าสอบ ศ.ร.ว. หรือสอบ NL ซึ่งไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ในประเทศหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศก็ตามจะต้องเข้ารับการประเมินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน


ขั้นตอนและจุดประสงค์ของการสอบ

การสอบ NL เพื่อเป็นการประกันคุณภาพแพทย์ที่จบใหม่ทุกคน และมาตรฐานของโรงเรียนแพทย์ในประเทศไทยให้ทัดเทียมกัน ตลอดจนผู้ที่จบหลักสูตรแพทย์ในต่างประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกับบัณฑิตไทย ในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ซึ่งเป็นการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งการสอบประกอบด้วย 3 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้


การสอบ NL ขั้นตอนที่หนึ่ง

เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)  จำนวน 300 ข้อ สามารถดู เกณฑ์ ตารางข้อสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ได้ที่นี่


การสอบ NL ขั้นตอนที่สอง

เป็นการสอบเพื่อประเมินความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences) จำนวน 300 ข้อ

ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 2 : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ได้ที่นี่


การสอบ NL ขั้นตอนที่สาม

เป็นการสอบเพื่อประเมินทักษะและหัตถการทางคลินิก เป็นรูปแบบการประเมินที่นักศึกษาแพทย์หรือบัณฑิตแพทย์จะต้องรับการประเมินในทุกทักษะ ประกอบด้วยการสอบ 3 รูปแบบได้แก่ การสอบขั้นตอนที่ 3 Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การสอบอัตนัยประยุกต์ (Modified Essay Questions : MEQ) และการสอบรายยาว (Long case examination)

การสอบขั้นตอนที่ 3 Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

เป็นการทดสอบที่เน้นการวัดทักษะทางคลินิกและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าสอบรู้จักมุ่งไปที่การซักประวัติและการตรวจร่างกายที่จำเป็น รวมทั้งการสื่อสารกับผู้ป่วยในเวลาที่จำกัด ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงของแพทย์ในการปฏิบัติงานที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเป็นส่วนใหญ่ ข้อสอบจะมีลักษณะเป็นฐานหรือเป็นห้อง ในแต่ละห้องผู้เข้ารับการทดสอบจะได้ภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

การสอบแต่ละข้อจะให้เวลา 10 นาที โดยมีกริ่งเตือนที่ 9 นาที โดย ข้อสอบจะมีจำนวนรวม 10 ข้อ โดยมีเวลาพักในการสอบแต่ละรอบ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 10 นาที

ข้อสอบแต่ละข้อจะประกอบด้วยรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้

1 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และ/หรือ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
2 การซักประวัติ และ/หรือ การตรวจร่างกาย และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
3 การซักประวัติ และ การแปลผลการตรวจร่างกาย และ/หรือ การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย
4 การแจ้งข่าวร้าย

การสอบรายยาว (Long Case Examination)

ผู้สมัครจะต้องสอบรายยาวกับผู้ป่วย ที่เป็นผู้ป่วยจริง ๆ จำนวน 2 ราย ซึ่งเปรียบเสมือนการนำความรู้จากการสอบทั้งหมดมาประยุกต์จริง โดยเป็นโรคทางอายุรศาสตร์อย่างน้อย 1 ราย ส่วนคนคนไข้อีกคน อาจะเป็นโรคทางกุมารเวชศาสตร์ ศัลยศาสตร์ หรือสูติศาสตร์-นรีวิทยา ผซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยบอก (OPD) หรือผู้ป่วยใน (IPD) ก็ได้ ซึ่งจะต้องมีผล “ผ่าน” ในผู้ป่วยทั้ง 2 รายจึงจะถือว่าสอบผ่าน

NMAT-ข้อสอบเข้าแพทย์-แพทย์ฟิลิปปินส์


นักศึกษาแพทย์จากโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศสามารถสอบได้ตอนไหน

สำหรับหลักสูตรแพทย์ 6 ปีสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์ไทยได้ดังนี้

  • นักศึกษาสอบ NL ขั้นตอนที่หนึ่งได้เมื่อมีใบรับรองจากสถานศึกษาว่าได้ศึกษาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ระดับปรีคลินิก) หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีการศึกษา หรืออยู่ชั้นปีที่ 3/4 ขึ้นอยู่กับหลักสูตร
  • นักศึกษาสอบ NL ขั้นตอนที่สองได้เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศนั้น
  • นักศึกษาสอบ NL ขั้นตอนที่สามไดเเมื่อนักศึกษาสอบผ่านทั้งสองขั้น และนักศึกษามีเอกสารรับรองการปฏิบัติงานหลังปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด หรือเทียบเท่าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในสถาบันการแพทย์ต่างประเทศหรือในประเทศไทยที่แพทยสภารับรองโดยการปฏิบัติงานจะต้องเสร็จสิ้นก่อนสมัครสอบ

***  ผลสอบ NL ขั้นตอนที่หนึ่งและสองสามารถเก็บผลได้ 7 ปี หากเกินกำหนดนักศึกษาต้องสอบใหม่

อ่านเพิ่มเติมเรื่องการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม


ต้องการข้อมูลคอร์สเรียนเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย