02-2585619

LINE: @linsmedical

ใบประกอบวิชาชีพแพทย์อังกฤษ (PLAB)

The Professional and Linguistic Assessments Board

ข้อสอบ PLAB หรือ The Professional and Linguistic Assessments Board เป็นข้อสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของสหราชอาณาจักร วัตถุประสงค์ของข้อสอบ PLAB ออกแบบมาเพื่อประเมินความรู้บัณฑิตแพทย์จากต่างประเทศ (International Medical Graduates (IMGs)) ว่ามีความสามารถทักษะที่จำเป็นและความรู้เพียงพอสำหรับการเป็นแพทย์ในสหราชอาณาจักรหรือไม่ การสอบแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท ซึ่งบัณฑิตแพทย์จากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจากเอเชียหรืออเมริกาจะต้องสอบให้ผ่านเกณฑ์ก่อนจึงจะสามารถประกอบอาชีพเป็นแพทย์ที่อังกฤษได้ 

การสอบจัดสอบโดยแพทยสภาแห่งสหราชอาณาจักร (the General Medical Council of the United Kingdom) ซึ่งจะเป็นการวัดความรู้เชิงลึกทั้งความรู้ด้านการแพทย์ และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในทุกระดับ ซึ่งมีความสำคัญต่อการทำหน้าที่แพทย์ในสหราชอาณาจักรเป็นอย่างมาก โดยเป้าหมายคือการวัดว่าผู้เข้าสอบมีความรู้เทียบเท่ากับหมอที่ฝึกงานในชั้นปีของ Foundation Programme หรือไม่


คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครสอบ

ขั้นแรกจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านการแพทย์ที่อยู่นอกสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ที่อังกฤษให้การยอมรับด้วย และมีผลสอบภาษาอังกฤษที่ถึงเกณฑ์ ได้แก่ the International English Language Testing System (IELTS) 7.5 โดยแต่ละพาร์ทจะต้องได้คะแนน 7.0 ขึ้นไป หรือผ่านข้อสอบ the Occupational English Test (OET) ที่เกรด B ขึ้นไปในทุกรายวิชาทั้งทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน

จากนั้นสมัครผ่านระบบของ GMC เพื่อแสดงคุณสมบัติให้พิจารณาและจองที่นั่งสำหรับการสอบ


เนื้อหาการสอบ PLAB ขั้นตอนที่ 1

การสอบ PLAB ขั้นตอนที่ 1 จะใช้เวลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง รูปแบบการสอบจะเป็น Multiple Choice ทั้งหมด 180 ข้อ ซึ่งจะมีสถานการณ์สั้น ๆ ให้ดูจากนั้นจะตามด้วยคำถาม และตัวเลือกอีก 5 คำตอบ การสอบขั้นตอนที่ 1 นั้นสามารถสอบได้ในสนามสอบหลายประเทศที่จัดโดย GMC 

เป้าหมายของข้อสอบเพื่อวัดความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อการดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะไม่ใช่ข้อสอบประเภทท่องจำ มีการจำลองสถานการณ์คนไข้กับหมอจริง ๆ ที่ปฏิบัติกันในประเทศอังกฤษ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล โดยจะต้องตัดสินใจตอบในระยะเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้การตีความเพื่อตอบข้อสอบจะต้องคิดจากบริบทของข้อสอบเท่านั้น หรือก็คือหากเราเป็นแพทย์อังกฤษจริง ๆ เราควรจะต้องตัดสินใจจากเหตุการณ์ที่ให้มา

เนื้อหาของข้อสอบครอบคลุมสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในห้องฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ทั่ว ๆ ไปหรือแม้แต่เรื่องที่ต้องอาศัยการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะต้องเป็นความรู้ที่เพียงพอที่ทำให้แพทย์สามารถเข้าฝึกงานจริงได้ในช่วงฝึกงาน Foundation Programme (F2) ทักษะที่ออกจึงมีทั้ง การวินิจฉัย (Diagnosis) จากความเป็นไปได้ทั้งหมด การตรวจสอบ (Investigations) และตีความจากผลที่ให้มา การจัดการ (Management) เช่นการรักษา ความรู้เรื่องยาและผลของยา และ

  • การตระหนักถึงความหลายหลากทางวัฒนธรรม (Awareness of multicultural society)
  • การประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางการแพทย์ (Application of scientific understanding to medicine)
  • Explanation of disease process
  • การรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น Health promotion
  • จริยธรรมทางกฎหมาย (Legal ethical)
  • ความเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยา (Understanding of epidemiology)

ในส่วนของเนื้อหาวิชาการได้แก่ 

  • Accident and emergency medicine (to include trauma and burns)
  • Blood (to include coagulation defects)
  • Cardiovascular system (to include heart and blood vessels and blood pressure)
  • Disorders of childhood (to include non-accidental injury and child sexual abuse; fetal medicine; growth and development)
  • Dermatology, allergy, immunology and infectious diseases
  • Disorders of the elderly (to include palliative care)
  • ENT and eyes
  • Gastrointestinal tract, liver and biliary system, and nutrition
  • Metabolism, endocrinology and diabetes
  • Nervous system (both medical and surgical)
  • Orthopaedics and rheumatology
  • Peri-operative management
  • Psychiatry (to include substance abuse)
  • Renal System (to include urinary tract and genitourinary medicine)
  • Respiratory system

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบได้จากเนื้อหาที่จะสอบได้จาก The PLAB blueprint ซึ่งทาง GMC ได้รวบรวมเอาไว้ว่าแพทย์ที่อังกฤษควรมีความรู้ด้านและความสามารถในระดับใด

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ที่จีน-The Professional and Linguistic Assessments Board


เนื้อหาการสอบ PLAB ขั้นตอนที่ 2

การสอบ PLAB ขั้นตอนที่ 2 การประเมินทักษะทางคลินิกรูปแบบการสอบประเภท Objective Structured Clinical Examination (OSCE) ประกอบไปด้วย 18 ฐาน การสอบใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมง 10 นาที ทุก ๆ ฐานจะให้ 1.30 นาทีในการอ่านคำสั่งและข้อมูลคนไข้ และมี 2 ฐานในการพักเบรก ซึ่งผู้ประเมินจะใช้การสังเกตุพฤติกรรมของผู้เข้าสอบ และให้คะแนนจากทักษะ 3 ข้อ

1. ทักษะการเก็บข้อมูล (Data-gathering skills)

การซักประวัติคนไข้ 

การตรวจร่างกาย 

และการสืบหาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัย

2. ทักษะการจัดการเชิงคลินิก (Clinical management skills)

นอกเหนือจากการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง การอธิบายเพื่อให้คนไข้เข้าใจ และการจัดการวางแผนการรักษา มีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติดังนี้

ทักษะการปฏิบัติ (Practical skills)

checking blood pressure

performing venepuncture

inserting a cannula into a peripheral vein

calculating drug dosage

giving intravenous injections

mixing and injecting drugs into an intravenous bag

giving intramuscular and subcutaneous injections

basic cardio-pulmonary resuscitation (adult and child)

suturing

interpreting an electrocardiogram (ECG), X-rays or results of other investigations

interpreting basic respiratory function tests

performing urinary catheterisation

taking a cervical smear

Safe disposal of sharps.

3. ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)

การพูดคุยกับคนไข้ รูปแบบประโยคและคำถามที่ใช้

รวมถึงการวิเคราะห์แนวคิดเชิงจริยธรรม

การมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของผู้ป่วย 

การพูดคุยกับญาติผู้ป่วย 

การสื่อสารกับพยาบาลและเพื่อนร่วมงาน 

การแจ้งข่าวร้าย 

การจัดการอารมณ์ผู้ป่วย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-เรียนแพทย์ที่จีน-The Professional and Linguistic Assessments Board


การสอบชั้นคลินิก (Clinical examination)

การทดสอบเพื่อประเมินทักษะความสามารถในการรักษาผู้ป่วย จะสอบกับผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกอย่างดีมาเพื่อการสอบ ซึ่งมีการทดสอบการตรวจเกี่ยวกับอาการทางจิตด้วย 

แต่หากเป็นการปฏิบัติที่ต้องใกล้ชิดมากเกินไปก็จะอาจจะสอบกับหุ่นร่วมด้วย เช่น การตรวจช่องท้อง ทรวงอก หัวใจ ข้อต่อต่าง ๆ รวมถึงตรวจทวารหนักและช่องคลอด (a rectal or bimanual vaginal examination) การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการตา หูและระบบประสาท ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นหุ่นก็สามารถพูดคุยกับผู้เข้ารับการทดสอบได้ ดูตัวอย่าง


กฎระเบียบในการของ PLAB

การสอบ PLAB 1 หรือ 2 สามารถสอบได้ติดกันสูงสุด 4 ครั้ง หากเกินกว่านี้แล้ว จะต้องเว้นระยะเวลา 12 เดือนถึงจะสอบครั้งใหม่ ในระหว่างนี้จะต้องลงเรียนหรือฝึกเป็นระยะเวลา 12 เดือนด้วยจึงจะมีคุณสมบัติในการเข้าสอบครั้งใหม่


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกรายละเอียดทิ้งไว้ได้เลย

หมอ-เรียนแพทย์ต่างประเทศ-มหาวิทยาลัยลูบลิน-เปิดรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

??Inbox Facebook กดเลย

☎️☎️โทร : 02-645-4084, 02-645-4085

✅✅Line : @linsmedical หรือ https://line.me/R/ti/p/%40linsmedical

จะรออะไรอีก Lin’ s #เปลี่ยนเรื่องแพทย์ให้เป็นเรื่องง่าย