02-2585619

LINE: @linsmedical

Wenzhou medical university

Foto73906

wenzhou-1

คุณสมบัติของผู้สมัคร

อายุ 18-30 ปี; เป็นนักศึกษาต่างประเทศ; สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย; มีคะแนนตามข้อกำหนด; สุขภาพสมบูรณ์; มีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายแห่งประเทศจีนและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้

Foto32786

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย Wenzhou Medical University (ตั้งอยู่ในเมือง Wenzhou ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลแบบเปิดที่มีเศรษฐกิจแบบพัฒนาแล้ว) คือสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นหลักสูตรด้านการแพทย์และมีการพัฒนาควบคู่ไปอย่างกลมกลืนกับสาขาวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ การจัดการ กฎหมายและครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นมหาวิทยาลัยสำคัญแห่งหนึ่งในมณฑล Zhejiang และมีการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท รวมทั้งปริญญาโทด้านวิศวกรรม และยังมีบริการประเมินผลทางวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ด้วย ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้กลายเป็นสถาบันหลักแห่งหนึ่งในมณฑล Zhejiang ที่ทำหน้าที่สร้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ขึ้นมา ตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้น คะแนนเฉลี่ยและอัตราการสอบผ่านการทดสอบ National Doctor License Examination ของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนี้ถือว่าอยู่ระดับต้นๆ จากมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ทั้งหมดกว่าร้อยแห่งในประเทศจีน

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตด้วยกัน ได้แก่ Chashan, ถนน Xueyuan และ Xiushan โดยกินพื้นที่รวมประมาณ 8 แสนตารางเมตร (1,290 MU) และมีพื้นที่ใช้สอยรวม 5 แสนตารางเมตร ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยมีหนังสือรวมอยู่ประมาณ 1,280,000 เล่ม ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักศึกษาภาคปกติ (เรียนเต็มเวลา) มากกว่า 11,900 คนและมีบุคลากรมากกว่า 8,000 คนที่มีความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างฐานความรู้อันแข็งแกร่งให้แก่ผู้เรียนและดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีโรงพยาบาลในเครือข่าย 17 แห่งที่มีจำนวนเตียงผู้ป่วยรวมประมาณ 12,000 เตียง ทั้งนี้ จากกระแสความตื่นตัวในด้านการศึกษาระดับสากลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ประสานความร่วมมือร่วมกับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากว่า 62 แห่งเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ การก่อตั้งสถาบันขงจื๊อในประเทศไทย โครงการ OD ร่วมระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร และในปี 1993 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ผ่านการรับรองให้สามารถเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศได้ โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนได้จัดให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางการแพทย์ 30 แห่งที่มีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพด้านการเปิดรับนักศึกษาจากต่างประเทศ (ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน)

ในเดือนเมษายน 2006 นั้น ได้มีการก่อตั้งวิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาแห่งมหาวิทยาลัย Wenzhou Medical University ขึ้นมาและถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศเป็นครั้งแรก ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล Zhejiang ที่นักศึกษาต่างประเทศสามารถเข้ามาเรียนได้ สำหรับวิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษานี้จะมีหลักสูตรระดับปริญญาตรีอยู่ 2 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่ MBBS (เวชศาสตร์คลินิกและศัลยศาสตร์บัณฑิต) และ BDS (ทันตแพทย์และศัลยศาสตร์บัณฑิต) ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศ โดยใน ปัจจุบันมีนักศึกษาจากต่างประเทศรวม 458 คนจากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกทั้งทวีปเอเชีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ในเวลาเดียวกันนี้ ทุกปียังมีการเปิดรับนักศึกษาแบบไม่รับปริญญาประมาณ 105 คนจากสถาบันการศึกษาในเครือของเราในต่างประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อขึ้นมา 2 แห่งด้วยกัน ได้แก่ สถาบันขงจื๊อที่มหาวิทยาลัยบูรพา ประเทศไทย และสถาบันขงจื๊อที่วิทยาลัย SUNY College of Optometry ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งการก่อตั้งสถาบันขงจื๊อขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและมิตรภาพกับสถาบันการศึกษาในเครือ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนนักศึกษาชาวจีนทั่วโลก และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีให้แก่นักเรียนนักศึกษาเหล่านั้น สถาบันขงจื๊อนั้นจะทำหน้าที่ขยายขอบเขตการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือในต่างประเทศในด้านการเรียนการสอนภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและแพทย์แผนจีนโบราณ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความสำคัญในเรื่องจุดเริ่มต้นที่ดี มาตรฐานสูงและคุณภาพสูงเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาจากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์ระดับสากลที่มีคุณภาพสูงขึ้นมา ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการของมณฑลได้มอบรางวัล “สถาบันการศึกษายอดเยี่ยมสำหรับนักศึกษาต่างประเทศ” ให้แก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ในเดือนสิงหาคม 2008 และในเดือนกรกฎาคม 2009 กระทรวงศึกษาธิการกลางก็ได้มอบรางวัลเดียวกันนี้ให้แก่มหาวิทยาลัยนี้อีกครั้ง

วิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดรับนักศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วโลกที่ต้องการเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย Wenzhou Medical University สำหรับผู้สนใจ โปรดติดต่อวิทยาลัยระหว่างประเทศศึกษาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

4.10
4.13
4.11

Foto10078

ภาษาจีนเบื้องต้น เคมีเบื้องต้น ฟิสิกส์ จริยธรรมทางการแพทย์ เคมีอินทรีย์ จิตวิทยา ชีววิทยาของเซลล์ กายวิภาคศาสตร์ระบบรวมของร่างกาย กายวิภาคศาสตร์เฉพาะส่วน มิญชวิทยาและคัพภวิทยา ชีวเคมี เวชพันธุศาสตร์ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ภูมิคุ้มกันวิทยาทางการแพทย์ ปรสิตวิทยาของมนุษย์ สรีรวิทยา พยาธิสรีระ เภสัชวิทยา อณูชีววิทยา แพทย์แผนจีนโบราณ การฝังเข็ม สถิติอนามัย การวินิจฉัยโรค เวชศาสตร์ป้องกัน รังสีวิทยา นิติเวชศาสตร์ และระบาดวิทยา

Foto36418

4.144.154.16
Foto15768

Wenzhou Medical University 6 MBBS English Program Yearly cost list

ppppppp
Assistance from Lin’s

Cost Item In RMB In THB
Registration fee RMB 400.00 THB 2,000.00
Tuition fee/Year RMB 30,000.00 THB 150,000.00
Dormitory/ year RMB 4000.00 THB 20,000.00
Insurance / year RMB 600.00 THB3000.00
Resident Permit/ year RMB300.00 THB1500.00
Daily expense/ year RMB15,000.00 THB 75,000.00
Air tickets/ Trip RMB 3,500.00 THB 18,000.00
Yearly budget RMB 54,000.00 THB 270,000.00

 

program yearly budget: 300,000.00 Baht

exchange rate RMB: BAHT = 1:5

Project Application Procedure Fees

 

Payment item Amount Payment time
step 1 Admission assistance fee 5000.00BAHT Paid when sign contract
Step 2 Project service fee 30000.00BAHT Paid when students get their accept letter
total THB 35000.00

 

Assistance from Lin’s

Provide the correct information for study medical program aboard
Help to prepare application documents
Reserve the admission quota
Assistant the Admission documents
Assistant in the visa apply
Assistant in Thailand medical license exam registration
Assistant the Air ticket
Orientation before departure
First departure airport check in assistance
Thailand and China License examination application and preparation assistance

Foto50512

Documents for 6MBBS program application

No.
Applicants Personal Resume (in English) and copy 2
Official transcripts original and copy (GPA 3.0) 2
Graduate certificate original and copy 2
ID card copy 4
Passport with at least 6 month validity (original)
Passport copy 4
Financial statement (cover 1st year study cost )original 1
Health certificate (original)**should have Liver function test &Hepatitis B test report**
Personal Awards or certificate copy
Name change certificate(if have)
Photo 2’ x 2’ 8
Recommendation letter (original)Motivation Letter (Not less than 800 letters) 2