02-2585619

LINE: @linsmedical

เปิดโลกกว้าง…สู่เส้นทางแพทย์

2023-03-13 13_35_30-Window

ลงชื่อจองที่นั่งสัมมนาเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางแพทย์

งานสัมมนาประจำปี 2566 เรียนแพทย์


    แนะนำมหาวิทยาลัยแพทย์ในต่างประเทศประสบการณ์ทางรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จประสบการณ์รุ่นพี่ที่ทำงานแพทย์ต่างประเทศเส้นทางสู่การทำงานแพทย์ที่ต่างประเทศ


    2023-03-13 13_37_00-Window